Blog articles

Les articles sur Ançar-Dine
30 juillet 2016

ߊߡߙߌߞ ߦߋ߫ ߥߊߟߋߢߎߡߊ߲ߘߐ߲߫ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߟߊߕߊ߮ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߊߛߞߌ߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬

||
0 Comment

ߓߏ߲ߖߍ ߦߋ߫ ߥߊߟߋߢߎߡߊ߲ߘߐ߲߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߢߍߛߌ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫߸ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߓߍ߯ ߝߏ߬ ߛߟߊߕߞߌ ߗߍ߬ߡߞߐ ߛ߭ߋߙߌߝ ߎߛߑߡߊߣ ߡߊ߬ߘߊߣ ߤߊߦߑߘߙߊ߫ ߕߞߐ߫ ߟߊ߫،ߓߊߥߏ߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߢߍߡߞߐߓߊ ߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߫ ߂߀߁߄ ߡߊ߬ߥߎ߬ߟߎ߬ߘߎ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬߸ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߴߎ߬ ߡߊ߬ ߦߙߍ߬ߞߟߏߟߊ ߞߟߎߓߊ߫ ߗߍߡߊ߬߸ߡߌ߲ ߕߌ߫ ߖߊ߯ߛߌ߫ ߡߞߐ߬ ߥߊ߯ ߞߡߍ߬ (߁߀߀،߀߀߀) ߡߊ߬ ߝߋߎ߫߸ߞߊ߬ ߕߊ ߥߟߌߟߋ߲߫ ߕߏ߫ ߦߙߍߞߟߏߟߊ ߎ߬ ߣߌ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߎ߬ ߗߍ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߊ߫،ߊ߬ ߘߐ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌߦߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߓߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߋ߬ ߦߋ߫߸ߓߊ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߓߊ ߓߊߟߏ߫،ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߓߊߟߏ߫،ߖߐ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߣߎ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߓߊߟߏ،ߞߊ߬ ߓߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߟߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߓߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߙߌ߫ ߔߎ߫߸ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬ ߤߊߦߑߘߙߊ ߞߊ߫ ߡߊ߬ߥߎ߬ߟߎ߬ߘߎ ߖߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫߸ߒߠߋ߫ ߦߙߍ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߡߊ߬ߥߎ߬ߟߎ߬ߘߎ߫ ߣߌ߲߬ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬߸ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߬ ߞߏ߫ ߟߌ߬ߤߊ߰ߟߊ ߡߊ߬ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ߡߌ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߒ ߠߊߛߋ߫ ߝߏ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߓߙߊ ߓߌ߲ (ߜ߭ߊ߬ߖ߭ߐ߲) ߞߊ߲߬߸ߒ߬ߞߊ߬ ߝߋߎ߫ ߒ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊ ߞߣߐ ߟߊ߫ ߛߙߐ߬߸ߓߊߥߏ߬،ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߂߆ ߓߙߊ߫ ߝߊ߫ ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߲ ߞߊ߲ߠߊ ߝߊ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫ ߝߊ߫ ߒߠߋ ߦߙߍ߬ ߕߎ߲߬ ߓߴߊ߬ ߞߐߡߊ߬ ߘߋ߬߸ߊ߬ ߘߐ߲߫ ߞߏ߫ ߘߎ߬ߥߊ߬ߥߎ߬ ߞߣߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߘߊߓߊ߲߫  ߖߡߊ߬ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫߸ߞߵߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߞߙߊߡߞߐ ߌߛߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߣߌ߬ ߛ߭ߋߙߌߝ ߤߊߦߑߘߙߊ߫ ߕߏ߫ ߙߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߌߟߌ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߡߞߐ߬ߓߊ߬ ߞߟߌߟߋ߲߫ ߎ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߣߊߟߊ ߎ߬ ߣߊ߬ ߙߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߖߐ߬ߟߌ ߢߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߞߐ߫ ߝߍ߬߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߌߛߟߞߊ ߎ߬ ߘߋ߬ ߕߏ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫،ߓߊߥߏ߬߸ߞߴߎ߬ ߘߛߍ߫ ߙߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߞߙߐ ߗߞߏ ߓߍ߯ ߘߋ߬ ߟߊ߫߸ߥߊ߬،ߏ߬ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߞߙߋ߬ߕߌߢߍ߫ ߎ߬ ߕߌߟߊ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߌߞߙߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߖߐ߬ ߢߊ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߙߐ߬ ߢߍߥߟߊ ߡߊ߬ ߓߊ߲߫ ߝߋߎ߫߸ߏ߬ ߟߊ߫،ߊߟߊߡߊ߬ ߒߞߏ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߙߊ߫߸ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߖߡߊ߬ ߛߊߣߎ߲߬ ߓߍ߯ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ߲߬.ߦߊ߬ߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߂߀߁߄/߀߂/߉ ߡߊ߬.

|

Leave a Reply

HAIDARA – BOUAKE 1 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  1. HAIDARA – BOUAKE 1 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  2. HAIDARA – BOUAKE 2 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  3. HAIDARA – BOUAKE 3 // BOUAKE 21-Décembre-1995