Blog articles

Les articles sur Ançar-Dine
05 août 2016

ߒߞߏ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߞߊߙߌ߫ ߙߊ߫ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߞߏߟߊߖߍ ߡߊ߬ ߡߏߕߌ߬

||
0 Comment

ߡߊ߬ߟߌ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߞߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߟߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߖߍ ߂߲ ߕߡߍ߬ߟߋ߲ ߘߋ߬ ߓߙߊ߫ ߓߍ߲߬ ߛߞߍߛߞߍߟߌ ߖߍ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߛߞߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߛߞߌ߬ߘߊ ߓߍ߯ ߙߐ߫߸ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߞߑߛߐ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫߸ߛߞߍߛߞߍߟߌ߫ ߖߍ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߞߏ ߛߞߍߛߞߍߟߌ ߞߍ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ߫ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ߛߞߍߛߞߍߟߌ ߏ߬ ߘߋ߬ ߞߐ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߞߊߙߟߌ ߦߋ߫ ߔߊߥߎ߫߸ߛߣߌߟߏ߲ ߕߡߍ߬ߟߋ߲ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߞߙߐߛߞߌߘߊ߫ )ߛߎߛߍߞߑߛߐ߲(ߓߞߎ߬ߝߌߦߍ ߞߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ ߦߋ߫߸ߒߠߋ ߕߙߍ߬ ߙߊ߫ ߞߣߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߫߸ߒ ߧߋ߫ ߡߌ߲ ߞߟߐ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߝߌߟߍ߫:

ߊ߬ ߖߍ߬ߘߊ)ߞߏߡߌߕߋ߫( ߈ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߋ߬ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߫ ߇ ߓߍ߯ ߙߐ߫߸ߓߊߏ߬،ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊߟߊ߲ ߘߋ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߙߊ߫ ߞߙߐߛߞߌߘߊ߫ ߏ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߖߍ߬ߘߊ ߎ߬ ߞߊ߲߫،ߛߊߓߎ߬߸ߛߞߍߛߞߍߟߌ ߖߍ߬ߘߊ  ߞߊ߫ ߛߞߍߛߞߍߟߌ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߙߊ߫ ߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߊߟߊ߲ ߟߊ߰ߝߎ߬ߟߋ߲߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߘߋ߬ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߞߏ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߓߍ߫ ߕߊ߯ ߞߊ߲߬ ߗߞߏ ߡߌ߲ ߕߊ߲߬،ߛߊ߲߬ ߘߡߊߘߐ߫ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߲ߓߊߟߌ ߓߍ߫ ߘߞߐߦߊ߫ ߡߏߕߌ߬ ߦߊ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߓߊߏ߬߸ߒߠߋ ߦߍ߬ߙߍ ߓߍ߫ ߖߍ߬ߘߊ ߡߌ߲ ߠߊ߫،ߏ߬ ߞߊߟߊ߲ߘߋ߲ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߡߞߐ߬ ߆߀ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎߓߐ ߟߊ߫،ߓߊߏ߬߸ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߞߊ߫ ߟߞߊߟߊ߲߬ߠߌߦߙߐ߫ ߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߏ߬ߓߊ߫ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫߸ߓߊߘߋ߲ߓߙߍ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎߓߴߊ߲ ߧߋ߫ ߊ߬ ߞߏ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߏ߫ ߢߎߡߊ߲ ߠߊ߫.ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬

|

Leave a Reply

HAIDARA – BOUAKE 1 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  1. HAIDARA – BOUAKE 1 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  2. HAIDARA – BOUAKE 2 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  3. HAIDARA – BOUAKE 3 // BOUAKE 21-Décembre-1995