Blog articles

Les articles sur Ançar-Dine
30 juillet 2016

ߓߞߏߤߙߊߡ ߦߋ߫ ߓߋ߲߬ߒߞߊ߲߬ߠߌ ߥߙߍ߫ ߞߍ߫

||
0 Comment

ߓߞߏߤߙߊߡ ߞߍ߫ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߓߞߏ߬ߕߞߌ߫ ߂߀߀ ߟߊߖߐ߲߬ߧߊ߸ߎ߬ ߣߊ߬ߟߋ߲߫ ߝߟߍ߫ ߓߍ߲߬ߒߞߊ߲߬ߠߌ ߥߙߍ߫ ߞߍ߫ ߕߎߞߎ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߂߅ ߞ.ߜ ߇߇߉/ߝ.߁߄߃߅/ߌ.ߡ߂߀߁߄ ߡߊ߬߸ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߡߍ߬ ߥߊߟߋ߫ ߏ߬ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߞߍߟߋ߲߫ ߦߟߌߛߞߌߓߊߟߌߦߓߊ߫ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߏ߬ ߛߞߌ߬ߓߞߊ߫ ߎ߬ ߡߊ߬،ߝߴߏ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߞߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߡߞߐ߬ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߟߊߝߎ߲ߘߌ߫ ߞߊ߫ ߕߞߊ߫ ߞߊߡߋߙߎߣ

ߐ߲ߤߐ߲߬߸ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߓߞߏߤߙߊߡ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߙߐ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߤߙߊ߬ߡߎ߫ ߓߙߊ߫ ߗߊ߯ߦߊ߫ ߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ߲ ߦߋ߫߸ߏ߬ ߟߊ߫،ߊ߬ ߝߐ߫ ߎ߬ ߓߍ߫ ߡߌ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߞߊ߬ߟߋ߲߫ ߘߋ߬ ߦߋ߫؟߸ߣߴߏ߬ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߎ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߫ ߌߣߊ߬ߝߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߟߊ߬ߡߞߐ ߘߐ߫ ߎ߬ ߓߴߊ߬ ߖߌ߬ߞߌ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ߒߠߋ߫ ߓߍ߫ ߓߐ߫ ߦߙߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߣߊߡߎ ߟߊ߫،ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ߲  ߢߣߌ߫ ߞߊ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫߸ߒߠߋ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߫߸ߓߊߏ߬،ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߶߸ߒߠߋ߫ ߘߋ߬ ߘߏ߲߬ ߙߴߊ߬ ߟߊ߫.ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬

|

Leave a Reply

HAIDARA – BOUAKE 1 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  1. HAIDARA – BOUAKE 1 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  2. HAIDARA – BOUAKE 2 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  3. HAIDARA – BOUAKE 3 // BOUAKE 21-Décembre-1995