Blog articles

Les articles sur Ançar-Dine
05 août 2016

ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߬ߗߌ:

||
0 Comment

ߡߏߕߌ߬ ߒߞߏ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߛߊߙ ߘߌߣ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߙߊ߫ ߝߐ߫ ߎ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߓߙߍ ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߛߋ߭ߘߎ߬ ߞߋߕߊ߬ ߦߋ߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߲ߠߋ߲߫ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߞߐ ߦߋ߫߸ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏߟߊߒߘߌߓߊ ߘߋ߬ ߦߋ߫߸ߓߊߥߏ߬،ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߂ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߒߠߋ ߦߍ߬ߙߍ ߓߟߏ߫ ߞߙߐ߬ߡߊ߲߬߸ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߞߋߕߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߏߕߌ߬ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߛߞߌ߬ߘߊ ߞߏ߲ߘߏߕߌ߮ ߘߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫߸ߛߌ߰ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߫ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߊ߲ߛߊߙ ߞߣߐ߫ ߡߏߕߌ߬ ߦߊ߲߬߸ߒߠߋ߫ ߣߌ߫  ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߊ߲ߛߊߙ ߖߍ߬ߘߊ )ߞߏߡߌߕߋ( ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߏߕߌ߬ ߦߊ߲߬

ߗߍ߭ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߒߞߋ߬ ߛߙߊߡߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߕߏߟߋ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߟߏߡߍ߫ ߛߌߙߊ߫ ߞߊ߲߬߸ߊ߬ ߣߊߕߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߛߊ߲߬ ߘߌߦߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߰ ߁߉ ߟߋ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊ߯ߡߊ߲߫ ߖߏߞߌ߫߸ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߂߀߁߄ ߀߂ ߂߃ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߙߐ߬ߞߍ߬ ߘߋ߲ ߘߐ߫ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߙߐ߬ ߙߊ߫ ߖߏߞߌ߲ߓߊ߯ߕߐ ߎ߬ ߗߍ߫ ߡߊ߬

ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬،ߞߊߦߌ߯ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫߸ߝߏ߫ ߞߍ߲ߘߍߘߏ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߂߀߁߄ ߀߃߲ ߀߁ ߛߎ߫ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߋ߫ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߛߟߎ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߓߊ ߘߌ߫߸ߞߴߊ߬ ߓߊߘߍ ߞߍ߫ ߞߍ߲ߠߍߘߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬

ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߟߞߊߟߋߕߊ ߦߙߍ߬ ߘߋ߬ ߦߋ߫߸ߓߊߥߏ߬،ߝߎ߬ߙߋ ߡߊߕߌ߲ߞߌ߫ ߙߊ߫ ߡߏߕߌ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߬ ߂ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ߥߊ߬،ߓߊߘߍߘߊ ߂ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߢߣߊ߬ߓߊ߯ߦߊ߫ ߖߡߊ ߗߊ߯ߦߊ߫ ߙߊ߫ ߟߞߊߟߋߟߌ ߡߊ߬߸ߓߊ߬ߥߏ߬،ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߓߊ ߕߊ ߦߍ߬ߙߍ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ ߛ߭ߋ߬ߙߌߝ ߎߛߑߡߊߣ ߤߊߦߑߘߙߊ ߝߍ߬߸ߒ߬ߞߊ߬،ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߋ߬ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߞߐߦߌ߬ߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߛߎߙߎ߲ ߘߐ߫ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߘߎ߬ߞߋߞߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߊ߲ߛߊߙ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߏߘߌߓߏ߫ ߖߊߟߏ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߞߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߣߌ߫ ߡߏߕߌ߬ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߥߙߍ߫߸ߥߊ߬ ߡߏߕߌ߬ߞߊ ߎ߬ ߦߙߍ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߣߍߓߊ߫ ߃ ߘߋ߬ ߛߞߌ߬ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߞߏߛߎߡߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߟߐ߫߸ߏ߬ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊߕߋ߬ߟߋ߲ ߞߐ߫ ߘߋ߬ ߡߊ߬،ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߞߎ߬ߛߊ߬ߖߍ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߂߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߓߊ߫ ߛߌ߰ߟߌ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߓߊߘߍ ߗߍ߫߸߃߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊߘߍ ߘߌ߫߸ߓߊߥߏ߬،ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߡߊ߫ ߛߙߐ߬ ߟߏߡߋߞߊ ߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߟߋ߬ ߃ ߢߐ߬ߞߐ߲߬ ߘߋ߬ ߞߐ߫߸ߏ߬ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊߘߍ ߗߍ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ ߆ ߢߐ߲߰ ߦߋ߫

ߛߋ߭ߘߎ߬ ߞߋߕߊ߬ )ߞߙߊ߬ߡߐߞߐ߬( ߝߊߕߎ߬ ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߝߙߎߡߊ߲߫ ߂ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߉ ߟߋ߫ ߕߏ߫߸ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߄߆ ߟߊ߫߸ߓߊ߬ߥߏ߬ ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߙߊ߫ ߁߉߆߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߰ߞߊߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߞߐ߬ߕߌ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߸ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߡߍ߲ߓߊ ߘߋ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߡߏߕߌ߬ ߦߊ߲߬،ߓߊߥߏ߬߸ߊ߬ ߛߋ߫ ߙߊ߫ ߦߊ߲߬  ߞߊߓߌ߯ ߁߉߈߉ ߠߊ߫߸ߞߊ߬ ߘߎߓߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߡߊ ߗߍ߲߬ߗߍ߲ ߛߎߡߊ߫ ߙߴߊ߬ ߞߙߐ߫߸ߞߊ߬ ߊ߲ߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߍ߬ ߞߵߊ߲ ߕߊ ߘߏ߲߫ ߞߣߐ߬߸ߊߟߊ ߛߐ߲߬

|

Leave a Reply

HAIDARA – BOUAKE 1 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  1. HAIDARA – BOUAKE 1 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  2. HAIDARA – BOUAKE 2 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  3. HAIDARA – BOUAKE 3 // BOUAKE 21-Décembre-1995