Blog articles

Les articles sur Ançar-Dine
05 août 2016

ߦߙߍ߬ߞߟߏ߬ ߣߊߡߎ߫ ߢߊ߲߬ߝߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߞߎ߬ߗߟߊ߬ߞߊ ߎ߬ ߓߊߙߊ߬ ߊߟߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲ ߘߐ߫ ߕߏߝߊ ߝߟߐ ߘߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬:

||
0 Comment

ߗߍ߬ߡߞߐ ߛߋ߬ߙߌߝ ߎߛߑߡߊߣ ߡߊ߬ߘߊߣ ߤߊߙߑߘߙߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߘߋ߲ ߎ߬ ߞߊ߫ ߕߐ߲،ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߦߋ߫߸ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬ ߕߐ߲ ߣߌ߲߬ ߛߞߌ߬ߘߊ߬ ߄߀ ߣߴߊ߬ ߞߙߐߛߞߌߘߊ ߂߈߉ ߣߌ߫ ߖߍ߬ߘߊ ߁߈߁߀ ߘߋ߬ ߓߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߂߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߗߍߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߊ߫،ߊ߬ ߖߍ߬ߘߊ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߰ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ ߘߋ߬ ߦߴߎ߬ ߥߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߫ ߝߟߐ߫ ߖߐ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߦߋ߫߸ߊ߬ ߡߎ߬ߛߊ߰ߞߊ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߛߍߝߊ ߞߋߥߟߎ߫ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߘߋ߬ ߡߊ߬߸ߎ߬ ߦߴߎ߬ ߞߙߊ߬ߡߞߐ߬ ߤߊߦߑߘߙߊ ߥߟߋ߫ ߏ߬ ߘߋ߬ ߕߎߝߊ ߝߟߐ߫ ߘߊߟߌ ߟߊ߫ ߎ߬ ߓߙߊ߸ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߟߊ߬ߡߞߊ߬ߓߊ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬،ߓߊߥߏ߬߸ߞߏߕߞߌ ߃ ߘߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߏ߫ ߢߣߊߓߞߊߦߊ߫ ߞߊ߬ ߝߙߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߊ߲߬߸ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߡߞߐ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߬ ߞߏ߫ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߊ߲߬:ߊߡߊߘߎ߫ ߊߦߊ߬ ߛߊ߬ߣߞߐ߫ ߟߌ߬ߤߊ߬ߟߊ ߡߊߟߌߞߣߐ߫ ߓߌ߬߸ߏ߬ ߡߌ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߊ.ߕߋ.ߕߋ ߓߟߏ߫߸ߡߊ߬ߟߌ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߢߍߡߞߐ ߘߐ߫ ߎ߬ ߖߐ߬ߦߙߐ ߣߊߡߎ߫ ߝߊߕߐ ߎ߬ ߞߟߍ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߙߍ߬ ߟߊ߬ߢߣߌ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߡߞߐ߬ߦߊ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߦߙߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߎ߬ ߣߴߊ߬ ߌߛߟߊߞߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߎ߬ ߞߊ߫ ߓߍ߲߬،ߏ߬ ߡߌ߲ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߡߙߌߞ ߓߏ߲ߖߍ ߞߣߐ߫ ߡߞߐ߫ ߎ߬ ߞߓߊߞߏߦߊ߫߸ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߣߐ߫ ߢߐߞߐ߲߫ ߝߞߊ ߓߍ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ ߣߌ߫ ߢߐߞߐ߲߫ ߗߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߎ߬ ߟߊ߫߸ߓߊ߬ߥߏ߬،ߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߙߊ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߎ߭ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ ߛߊߣߎ߲߫ ߣߌ߲߬ ߗߍߡߊ߬߸ߣߴߊ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߣߌ߫ ߣߞߐ߬ߦߊ߬ ߙߊ߫ ߒ ߓߴߊ߬ ߡߍ߲ߕߊ ߎ߬ ߟߊߦߟߍ߫ ߘߙߏߓߐߞߑߛߎ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߙߌ߬ߜߋ߲߫ ߟߊߕߊ߯ ߊߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߓߟߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫߸ߡߊ߬ߟߌ ߣߊߡߎ߫ ߞߏ߫ ߎ߬ ߞߏߕߞߌ߫ ߘߋ߬ ߓߍ߫ ߓߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫.ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬.

|

Leave a Reply

HAIDARA – BOUAKE 1 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  1. HAIDARA – BOUAKE 1 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  2. HAIDARA – BOUAKE 2 // BOUAKE 21-Décembre-1995
  3. HAIDARA – BOUAKE 3 // BOUAKE 21-Décembre-1995